JU Srednja građevinsko - geodetska škola Sarajevo

Obrazovanje odraslih

Obrazovanje odraslih predstavlja obrazovanje namijenjeno svim odraslim osobama koje imaju potrebu za zadovoljavanjem općih obrazovnih potreba ili potreba profesionalnog stručnog usavršavanja. Obrazovanje odraslih je dio obrazovnog sistema i ima za cilj unaprijediti obrazovanje koje bi nakon formalnog obrazovnog sistema pružilo nova znanja, vještine i kompetencije te pogodovalo osposobljavanju i usavršavanju koji osiguravaju jednake mogućnosti za život, prilagođavajući se potrebama svakog pojedinaca.

Andragoški teoretičari upućuju na tri funkcije obrazovanja odraslih:

 • kompenzacionu, koja popunjava ranije nezadovoljene obrazovne mogućnosti,
 • adaptacionu, koja podrazumijeva prilagođavanje novim zahtjevima života i dinamičkim izmjenama u društvu i
 • razvijajuću, koja ima za cilj postepeno obogaćivanje stvaralačkih sposobnosti čovjeka i njegovog duhovnog svijeta.

Vrste i oblici učenja i obrazovanja odraslih:

 • formalno obrazovanje: predstavlja obrazovanje koje se pruža u sistemu škola, fakulteta, univerziteta ali i drugih nadležnih formalnih obrazovnih institucija prema nastavnim planovima i programima odobrenim od nadležnih obrazovnih vlasti.
 • neformalno obrazovanje: organizovan proces učenja i obrazovanja usmjeren ka usavršavanju, specijalizaciji i dopunjavanju znanja, vještina i sposobnosti prema posebnim programima koje izvode organizatori obrazovanja (redovne škole, centri za obuku, kompanije, agencije i slično) koji se odvija neovisno od službenog (formalnog) sistema obrazovanja i obično ne vodi sticanju službenih potvrda (diploma i kvalifikacija). Neformalno obrazovanje se može steći i putem organizacija i usluga koje služe kao dopuna formalnom sistemu obrazovanja.
 • informalno učenje: predstavlja proces samostalnog sticanja znanja, vrijednosti, stavova, sposobnosti i vještina u svakodnevnom životnom, radnom i socijalnom okruženju.
 • samousmjereno učenje: aktivnosti u kojima odrasla osoba samostalno uspostavlja kontrolu nad procesom učenja, kao i odgovornost za rezultate učenja.

Proces učenja i obrazovanja odraslih je ključan za sticanje kompetencija, vještina, znanja i kvalifikacija te je jedan od prioriteta u razvijenom društvu, jer naglašava značaj ljudskih resursa i obezbjeđuje:

 • povećanje kvaliteta i efektivnosti sistema obrazovanja i osposobljavanja u skladu sa novim zahtjevima društva zasnovanog na znanju,
 • dostupnost obrazovanja i osposobljavanja u skladu sa principima cjeloživotnog učenja i bržeg zapošljavanja,
 • ostvarivanje obrazovanja i osposobljavanja prema najširoj populaciji, u svjetlu boljeg povezivanja tržišta rada i društva,
 • neophodnost pružanja prilike motivisanim pojedincima koji žele da steknu nova dodatna znanja, vještine i kompetencije,
 • omogućavanje veće povezanosti obrazovne ponude sa poslovnim okruženjem.

Cjeloživotno učenje predstavlja sveukupnu aktivnost učenja tokom života a sa ciljem unapređenja znanja, vještina i kompetencija unutar lične, građanske te društvene perspektive i/ili perspektive zaposlenja. Ono obuhvata učenje u svim životnim razdobljima i u svim oblicima u kojima se ostvaruje pri čemu se učenje shvata kao kontinuirani proces u kojem su rezultati i motiviranost pojedinca u određenom životnom periodu uvjetovani znanjem, navikama i iskustvima učenja stečenim u mlađoj životnoj dobi. Četiri su osnovna, međusobno povezana cilja koja se vezuju uz cjeloživotno učenje: osobno zadovoljstvo i razvoj pojedinca, aktivno građanstvo, društvena uključenost i zapošljivost.

JU Srednja građevinsko-geodetska škola Sarajevo – Općina Centar, upisana je u Registar organizatora obrazovanja odraslih pod rednim brojem 17. na strani 17.