JU Srednja građevinsko - geodetska škola Sarajevo

Uslovi upisa

Učenici se u našu školu upisuju nakon završene osnovne škole s tim da se upis u tehničku školu za zanimanja:


- Arhitektonski tehničar
- Građevinski tehničar
- Geodetski tehničar - geometar

vrši na osnovu slijedećih kriterija:

1. Opšteg uspjeha kandidata postignutog u VI, VII, VIII i IX razredu osnovne škole;

2. Uspjeha iz predmeta značajnih za našu školu:

- Matematika
- Fizika
- Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik i književnost

3. Rezultata postignutog na ispitima eksterne mature;

4. Rezultata postignutih na kantonalnim, te takmičenjima na nivou entiteta u BiH, BiH, kao i na međunarodnim takmičenjima.

Shodno ovim kriterijima, boduje se na slijedeći način:

a) Opšti uspjeh u VI, VII, VIII i IX razredu osnovne škole boduje se sa maksimalno 50 bodova, tako da se zbir prosječnih ocjena svedenih na dvije decimale u VI, VII, VIII i IX razredu osnovne škole pomnoži sa brojem 2,50.

b) Uspjeh iz predmeta posebno značajnih za odgovarajuću školu boduje se sa maksimalno 20 bodova, tako da se zbir ocjena dobivenih u VIII i IX razredu osnovne škole iz tri gore navedena predmeta posebno značajna za našu školu pomnoži sa brojem 0,67.

c) Rezultat postignut na ispitima eksterne mature boduje se sa maksimalno 30 bodova.
Za upis u našu školu za četverogodišnja zanimanja, učenik po svim osnovama mora imati minimum od 63 bodova.

Za upis u našu školu za trogodišnja zanimanja:

- moler – farbar 
- keramičar – podopolagač

se ne utvrđuje potreban minimalan broj bodova.

Za sve informacije budući učenici mogu se obratiti u sekretarijat škole lično ili na telefon: 033 214 543, ili direktno putem maila.